Pol-slov.eu

Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.
 

Odwiedziło nas: osoby :)

ZAŁOŻENIA PROJEKTU


Zapraszamy uczniów Liceum Ogólnokształcącego do uczestnictwa w programie w ramach współpracy transgranicznej
Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.

Tytuł projektu:

Odnajdujemy wymiary wspólnego sąsiedztwa - budujemy wspólnotę sąsiadujących społeczności

   Wiosną 2009 roku Pan mgr Marek Andruch wraz z grupą nauczycieli naszej szkoły przygotował wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego opracowanego projektu współpracy pomiędzy społecznościami Zespołu Szkół Licealnych w Ustrzykach dolnych i Gimnazjum w Giraltowcach na terenie Republiki Słowackiej.

   Przy dużej konkurencji podmiotów ubiegających się o środki finansowe na realizację własnych programów, nasz projekt pt. Odnajdujemy wymiary wspólnego sąsiedztwa - budujemy wspólnotę sąsiadujących społeczności zyskał uznanie i akceptację. Budżet projektu wynosi 47146,50 EUR przy czym zostanie on dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na kwotę 40074,52 EUR, zaś z budżetu państwa - 4714,65 EUR. Wkład własny to niespełna 2358 EUR.

   Wielowiekowe sąsiedztwo narodów polskiego i słowackiego wytworzyło rozliczne kontakty i więzi międzyludzkie. Po przekroczeniu granicy państwowej w Radoszycach czy w Barwinku często mamy wrażenie, że nie tylko krajobraz ale też osadnictwo, zabudowa, pamiątki przeszłości pochodzą z tego samego kręgu kulturowego. Jesteśmy mieszkańcami tych samych pięknych gór. Karpaty to nasza wspólnota terytorialno-kulturowa. Przyroda karpackich gór, turystyka oraz dziedzictwo kulturowe stanowią podstawę realizacji naszego programu.

   Nasz partner to społeczność nauczycieli i uczniów Gimnazjum w Giraltovcach http://gymgir.edupage.org położonych w Kraju Preszowskim niedaleko miejscowości Świdnik i Stropkov. Ogólnym zadaniem szkoły jest przygotowanie uczniów do studiów wyższych. Nauka w gimnazjum trwa co najmniej cztery lata i nie więcej niż osiem. Same Giraltowce to małe miasteczko liczące około pięć tysięcy mieszkańców odległe od Ustrzyk Dolnych o 120 km.

   Pierwsze kontakty mamy już za sobą. Na początku grudnia 2009 r. odbyła się wizyta przedstawicieli ZSL w Gimnazjum w Giraltovcach. Następne spotkanie zaplanowano na styczeń 2010.

   Celem ogólnym projektu jest nawiązanie i rozwój kontaktów oraz stworzenie bazy dla trwałych więzi transgranicznych pomiędzy społecznościami Zespołu Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych w Polsce i Gimnazjum w Giraltowcach na Słowacji.

   Cel ten realizowany będzie przez następujące cele szczegółowe:
 1. odkrycie i poznawanie różnych wymiarów wspólnego sąsiedztwa
 2. nawiązanie i rozwój bezpośrednich relacji interpersonalnych pomiędzy społecznościami obu szkół,
 3. stworzenie trwałej bazy dla kontynuacji, pogłębiania i rozszerzania współpracy w przyszłości,
 4. oddziaływanie na środowisko lokalne w duchu propagowania i wspierania inicjatyw współpracy transgranicznej polsko - słowackiej.

   - Realizując cel 1 uczestnicy projektu poznają elementy wspólnoty historyczno - geograficzno - przyrodniczej społeczności żyjących po obu stronach granicy, a także odmienności w ich funkcjonowaniu . Poznają uwarunkowania, w których rozwijały się oba narody, ich dzień dzisiejszy, zdobędą wiedzę nt. ważnych miejsc na wspólnym pograniczu. Zostaną uwrażliwieni na kwestie ekologiczne, szanowania dobra jakim jest środowisko , w którym żyją, zrozumienia, że nie zniszczona przyroda może być tez szansą na poprawę egzystencji, dzięki rozwojowi turystyki.

   - Realizując cel 2 uczestnicy projektu będą nawiązywać i umacniać relacje osobowe, relacje koleżeństwa, przyjaźni. Uczyć się będą rozumienia języka sąsiada, szacunku dla jego odmienności, rozwijać kompetencje społeczne, kształtować pozytywne emocje społeczne. Kształtować będą umiejętność partnerskiej współpracy oraz szlachetnej rywalizacji. Budowane będą postawy otwarcia i afirmacji dla pogłębienia współpracy, wyrabiane będzie przekonanie, że relacje międzyludzkie o charakterze transgranicznym wzbogacają osobowość człowieka.

   - Realizując cel 3 stworzona zostanie baza organizacyjna dla realizacji dalszej pogłębionej współpracy. Cel ten ma charakter ludzki i materialny. W pierwszym przypadku ukształtowana zostanie kadra, która zdobędzie doświadczenie i motywację dla dalszej współpracy. W drugim przypadku powstanie zaplecze techniczne dla skuteczniejszych i atrakcyjniejszych form współpracy transgranicznej na terenie Karpat.

   - Realizując cel 4 - stworzone zostaną produkty adresowane do społeczności lokalnych zachęcające do podejmowania współpracy transgranicznej, lub wprost wspierające tych, którzy taka współpracę podjęli.

   Cele te realizowane będą poprzez różnorodne działania takie jak warsztaty, zajęcia terenowe, rozgrywki sportowe, wspólne wycieczki czy konferencje, o czym będziemy informowali na bieżąco na własnej stronie projektu.

   Zainteresowanych uczniów przyrodą, turystyką i dziedzictwem kulturowym Karpat Wschodnich zapraszamy do uczestnictwa w projekcie.

al/ma


 
 
"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013 "