Pol-slov.eu

Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.
 

Blok historyczny
sprawozdanie galeria prezentacje powrót


Odnajdujemy wymiary wspólnego sąsiedztwa - budujemy wspólnotę sąsiadujących społeczności   Zgodnie z założeniami i terminarzem projektu w drugiej połowie kwietnia 2010 roku odbył się i został w pełni zrealizowany moduł historyczny projektu.

   W dniu 19 04.2010 r. do ustrzyckiego LO przyjechała grupa 17 uczniów z Gimnazjum w Giraltowcach pod opieką dwóch nauczycielek słowackiej szkoły - Pani mgr Ewy Fedorkowej - nauczycielki historii i jednocześnie merytorycznego opiekuna słowackiej młodzieży oraz pani Ewy Boglarskiej nauczycielki matematyki i biologii.

   W ramach prezentacji szkoły słowaccy goście wystąpili przed młodzieżą LO z folklorystycznym programem tańca i muzyki. Przygotowany program był bogaty, atrakcyjny i szczegółowo dopracowany. Młodzież wystąpiła w słowackich strojach ludowych i zagrała na oryginalnych instrumentach muzycznych przywiezionych na tę okazję z niemałym trudem z Giraltowiec. Cały występ słowackich gimnazjalistów był bardzo ciepło przyjęty przez uczniów LO.

   W dalszej części spotkania odbyły się polsko-słowackie zajęcia dydaktyczne poświęcone historii i kulturze regionalnej a szczególnie kulturze karpackiej jako ogniwie łączącym obie społeczności. Uczniowie z Polski i ze Słowacji przygotowali szereg tematów w formie prezentacji multimedialnych oraz tekstów przeznaczonych do publikacji.

   Program przygotowany i zaprezentowany przez
ustrzyckich licealistów:
1. Historia osadnictwa na terenie Bieszczadów i Beskidu Niskiego w okresie średniowiecza i w czasach nowożytnych.
2. Mozaika wyznaniowa w Karpatach Wschodnich.
   a) Kościół rzymsko-katolicki.
   b) Cerkiew prawosławna i grecko-katolicka.
   c) Protestanci.
   d) Judaizm.
3. Zabytki kultury materialnej.
   a) Zabytki sakralne.
   b) Zabytki kultury szlacheckiej i mieszczańskiej
   c) Kultura ludowa Łemków i Bojków.

   Program przygotowany i zaprezentowany przez
słowackich gimnazjalistów:
1. Religijna struktura na ziemi preszowskiej.
2. Zabytki słowackiego kulturowego dziedzictwa.
3. Giraltowce - historia i współczesność.
4. Zwyczaje i tradycje ludowe na ziemi preszowskiej.

   Wieczorem przy wspólnym posiłku odbyło się spotkanie towarzyskie z udziałem nauczycieli i uczniów z obu szkół. Młodzież miała okazję bliższego poznania się i wymiany wrażeń po zajęciach. Odbyła się też projekcja filmu promującego LO w Ustrzykach Dolnych nakręconego przez samych uczniów a adresowanego do uczniów szkół gimnazjalnych powiatu bieszczadzkiego. Wieczór upłynął w bardzo sympatycznej i życzliwej atmosferze przy akompaniamencie muzyki ludowej w wykonaniu zespołu Słowaków.

   W dniu 20.04.2010 r. odbyła się wspólna wycieczka szlakiem wybranych zabytków architektury i sztuki ziemi bieszczadzkiej i sanockiej. Młodzież zwiedziła cerkwie w Równi i w Ustjanowej, Kościół Parafialny pod wezwaniem N.M.P. w Lesku, synagogę i kirkut w Lesku, Muzeum Budownictwa Ludowego - Skansen w Sanoku oraz Muzeum Historyczne w Sanoku. Każdy zwiedzany obiekt został omówiony przez licealistów na podstawie dostępnej literatury. Zabytkowy Kościół w Lesku został szczegółowo opisany przez samego Księdza dziekana. Przy zwiedzaniu skansenu i Muzeum Historycznego uczestnicy wycieczki skorzystali z pomocy profesjonalnych przewodników. Wycieczka zakończyła się późnym popołudniem wspólnym posiłkiem.

   Zgodnie z harmonogramem projektu dnia 27 kwietnia 2010 odbyła się wycieczka po wybranych zabytkach pogranicznej Słowacji. Program wycieczki został przygotowany przez partnerów z Giraltowiec. Uczniowie zwiedzili wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO unikalny kompleks starego miasta ze szczególnym uwzględnieniem rynku w Bardiowie, tamtejszą bazylikę mniejszą pod wezwaniem św. Idziego z bardzo oryginalnymi ołtarzami skrzyniowymi i dzwonnicą, dwie synagogi w tym jedną z pełnym i cennym wyposażeniem liturgicznym oraz z księgozbiorem. We wnętrzu synagogi odbył się ciekawy wykład jej kustosza na temat historii Żydów na Słowacji i w Bardiowie. W dalszej kolejności uczestnicy wycieczki udali się do drewnianego gotyckiego kościoła rzymskokatolickiego w Hervartovie pod wezwaniem św. Franciszka w Asyżu z 1500 roku także znajdującego się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Na szlaku zwiedzających były też Bardejowskie Kupele znane z występujących tu wód mineralnych korzystnych dla układu pokarmowego a w nich m.in. Muzeum Etnograficzne. Na końcu tej wędrówki po słowackich zabytkach znalazła się cerkiew w Kozanach z pięknym i bardzo dobrze zachowanym ikonostasem. W każdym przypadku młodzież z Giraltowiec przygotowała szczegółową informację o zwiedzanym obiekcie.

   Zajęcia terenowe dały możliwość młodzieży bezpośredniego kontaktu z dziełami sztuki i architektury pogranicza polsko-słowackiego. Jest to najskuteczniejsza i jednocześnie najbardziej atrakcyjna metoda poznawcza. Te doświadczenia zainspirują niejednego uczestnika programu do pogłębiania swoich wiadomości o kulturze regionalnej i kolejnych wyprawach szlakiem pamiątek dziedzictwa kulturowego ziemi karpackiej.

      Arkadiusz Lupa
 
 
"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013 "