fot. Kamila Walasek

Zborov
Zamek
Hrad
Castle

              

                Zamek zwany inaczej Makowica, wybudowany został w XIII lub poczštkiem XIV wieku i chronił drogę polsko-węgierskš, którš przewożono do Polski, m. in.: słynne tokajskie wina z Węgier. Zburzony przez wojska cesarskie w 1684 roku. Do dziœ zachowały się tam liczne ruiny baszt, murów, budynków, tuneli, lochów.

                Hrad, ináč nazývaný Makovica, bol postavený v 13. a začiatkom 14. storočia. Chránil požsko-uhorskú obchodnú cestu, ktorou sa do Požska, okrem iného, prevážalo tokajské víno z Uhorska. Bol zbúraný cisárskym vojskom v roku 1684. Do dnešných čias sa zachovali početné zrúcaniny bášt, hradieb, obydlí, tunelov a pivníc.

                The Castle known as Makowica was built in the thirteenth or early fourteenth century and protected the Polish-Hungarian road, along which the famous Tokaj wine from Hungary was transported to Poland. It was destroyed by the imperial army in 1684. To this day, many ruins of towers, walls, buildings, tunnels and dungeons have survived.