fot. Kamila Walasek

Cerkiew grekokatolicka p.w. Zaśnięcia Matki Bożej
Gréckokatolícka cerkva Zosnutia Matky Božej
Greek-Catholic church of Our Lady of Dormition

              

              Muzeum Przyrodnicze Bieszczadzkiego Parku Narodowego
W Muzeum Przyrodniczym można podziwiać bogate zbiory eksponatów związane z przyrodą, historią i zagospodarowaniem Bieszczadów. Wystawa stała podzielona jest na następujące działy: Bieszczady dawniej i dziś, Biologia i systematyka świata zwierząt, Wybrane zagadnienia z paleontologii, Geologia Bieszczadów na tle Karpat, Geomorfologia, hydrologia, klimat i gleby Bieszczadów, Plan ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego i otuliny, Flora i zbiorowiska roślinne oraz fauna Bieszczadów. Stałą wystawę uzupełniają wystawy czasowe. W budynku Muzeum mieści również Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny BdPN

                          Cerkiew grekokatolicka p.w. Zaśnięcia Matki Bożej
Wzniesiona w 1847 roku, remontowana w 1937 roku. Użytkowana jako cerkiew do 1951 roku. W kolejnych latach pełniła funkcję kościoła i magazynu. W 1985 roku została zwrócona wiernym wyznania grekokatolickiego (msze odbywają się w każdą niedzielę). Obok cerkwi znajduje się murowana dzwonnica z 1847 roku.

                          Muzeum Młynarstwa
Muzeum mieści się w stuletnim młynie przy obwodnicy bieszczadzkiej prowadzącej w wysokie Bieszczady. Prezentuje eksponaty związane z wsią i rolnictwem, przede wszystkim, zachowane w bardzo dobrym stanie, maszyny i urządzenia do mielenia zboża. Na parterze budynku znajduje się nastrojowa kawiarnia.

                Prírodovedné múzeum Biesčadského národného parku
V tomto múzeu možno vidieť bohaté zbierky exponátov zviazaných s prírodou, históriou a hospodárstvom Biesčadčanov. Expozícia je rozdelená na nasledujúce časti: Biesčady v minulosti a súčasnosti, Biológia a systematika zvierat, Vybrané tajomstvá z paleontológie, Geológia Biesčad na pozadí Karpát, Geomorfológia, hydrológia, podnebie a pôda Biesčad, Plán ochrany Biesčadského národného parku a nárazníkové zóny, Flóra a rastlinné spoločenstvá ako aj fauna Biesčad. Stále výstavy dopĺňajú priebežné výstavy. V budove múzea sídli Náučno – vzdelávacie stredisko BdPN.

                          Gréckokatolícka cerkva Zosnutia Matky Božej
Postavená v roku 1847, rekonštruovaná v roku 1937. Ako cerkva používaná do roku 1951. V nasledujúcich rokoch plnila funkciu kostola i obchodu. V roku 1985 bola vrátená gregokatolíkom (omše sa slúžia každú nedeľu). Vedľa cerkvi sa nachádza murovaná zvonica z roku 1847.

                          Mlynárske múzeum
Múzeum sa nachádza v storočnom mlyne pri biesčadskom okruhu vedúcom do Vysokých Biesčad. Prezentuje exponáty zviazané predovšetkým s dedinou a roľníctvom zachované vo veľmi dobrom stave: stroje a zariadenia na mletie obilia. V priestoroch múzeu sa nachádza aj kováčska dielňa.

                Natural History Museum Bieszczady National Park
In the Natural History Museum one can admire a rich collection of exhibits related to nature, history and development of the Bieszczady. The permanent exhibition is divided into the following sections: Bieszczady past and present, biology and a taxonomy of the animal world, selected topics in paleontology, Bieszczady geology against the background of the Carpathians, Geomorphology, hydrology, climate and soils of the Bieszczady, the protection plan of the Bieszczady National Park and its buffer zone, flora and fauna and plant communities of the Bieszczady. The permanent exhibition is complemented by temporary exhibitions. The building of the museum also houses the Bieszczady National Park’s Science and Education Centre.

                          Greek-Catholic church of Our Lady of Dormition
Built in 1847, renovated in 1937. It was used as a church until 1951. In consecutive years, it served as a church and store. In 1985 it returned to the believers of Greek Catholic religion (Masses are held every Sunday). Next to the church there is a brick bell tower from 1847.

                          Museum of Milling
The museum is located in a century-old mill at the ring road leading to the Bieszczady Wysokie. It presents exhibits related to the countryside and agriculture, preserved in a very good condition such as equipment and machines for grinding grain. On the ground floor there is an atmospheric café.