fot. Kamila Walasek

Ulicske Krive
Cerkiew grekokatolicka p.w. Michała Archanioła
Gréckokatolícka cerkva Archanjela Michala
Orthodox Greek Catholic Church St. Michael the Archangel

              

                Wzniesiona w 1718 roku na miejscu starej œwištyni. Trójdzielna, przykryta wspólnym dwustopniowym krytym gontem dachem. We wnętrzu szczególnš uwagę zwraca rzeŸbiony, pozłacany i polichromowany ikonostas, ołtarz (prestoł) z ikonš Piety z XVIII wieku oraz ikony z XVI i XVII wieku.

                Bola postavená v roku 1718 na mieste starej svätyne. Cerkva je trojdielna, ale prikrytá spoločnou sedlovou šindžovou strechou. V interiéri si zaslúži pozornos najmä vyrezávaný, polychrómovaný a pozlátený ikonostas, oltár (prestol) s ikonou Pieta a tiež ikony zo 16. a 17. storočia.

                Erected in 1718 in place of an old temple. Three-part, covered with the two-stage shingled roof. Inside, particular attention is drawn to a carved, polychrome and gilded iconostasis, an altar (prestoł) with the Pieta icon of the eighteenth century and icons of the sixteenth and seventeenth centuries.