fot. Kamila Walasek

Svidnik
skansen
skanzen
museum of folk architecture

              

                Słowackie Muzeum Narodowe - Muzeum Kultury Ukraińskiej
Powstało w roku 1956 w Preszowie, a w 1964 roku przeniesione do Świdnika. Zbiory muzeum związane są z historią i kulturą Rusinów-Ukrainców, mieszkających na Słowacji od czasów najstarszych aż po dzień dzisiejszy. W zasobach muzeum znajdują się również unikalne znaleziska archeologiczne, m. in.: kieł mamuci z okolic Svidníka, kamienne tasaki i siekiery, czy naczynia w kształcie amfory.

                          Skansen - Muzeum Kultury Ukraińskiej
Na obszarze o pow. 10 ha zgromadzono obiekty prezentujące warunki życia Rusinów – Ukraińców na Słowacji w minionych wiekach. Należą do nich budynki mieszkalne z typowymi meblami ludowymi, obiekty sakralne, tradycyjne budynki gospodarskie: stodoły, chlewy, spichlerze, szopy, piwnice, a także młyn wodny, wiatrak, piła wodna. W ciągu roku odbywa się tu wiele imprez folklorystycznych. Muzeum zostało otwarte w 1982 roku.

                          Muzeum Wojskowe
Otwarte w 1969 roku, w ramach obchodów 25. rocznicy walk o Przełęcz Dukielską. Prezentuje historię wojska w regionie wschodniej Słowacji od 1914 do 1945 roku, podkreślając strategiczne znaczenie Przełęczy Dukielskiej. Zgromadzono tu zebrane w Karpatach eksponaty z I i II wojny światowej, takie jak: broń, dokumenty, odznaczenia i mundury. Część ekspozycji znajduje się na terenie otwartym.

                Slovenské národné múzeum – Múzeum ukrajinskej kultúry
Vzniklo v roku 1956 v Prešove a v roku 1964 prenesené do Svidníka. Zbierky múzea sú zviazané s históriou Rusínov – Ukrajincov žijúcich na Slovenska od najstarších čias dodnes. V depozitári múzea sú tiež unikátne archeologické nálezy: mamutí kel z okolia Svidníka, kamenné sekery a tesáky, ale aj nádoby v tvare amfory.

                          Skanzen – Múzeum ukrajinskej kultúry
Na ploche 10 ha sú zhromaždené objekty prezentujúce podmienky života Rusínov – Ukrajincov na Slovensku v minulosti. Patria k nim obydlia s typickým ľudovým nábytkom, sakrálne stavby, tradičné hospodárske stavby: stodoly, chlievy, šopy, pivnice, tiež vodný mlyn, veterný mlyn, vodná pila. Počas roka sa tu uskutočňuje veľa folklórnych podujatí. Múzeum bolo otvorené v roku 1982.

                          Vojenské múzeum
Bolo otvorené v roku 1969 pri príležitosti 25. výročia ukončenia 2. svetovej vojny a Karpatsko-duklianskej operácie. Prezentuje históriu bojov na východnom Slovensku od roku 1914 do 1945 a vykresľuje strategický význam Karpatsko-duklianskej operácie. Nachádzajú sa tu exponáty z 1. a 2. svetovej vojny: zbrane, dokumenty, vyznamenania, uniformy. Časť exponátov sa nachádza na otvorenom priestranstve.                Slovak National Museum - Museum of Ukrainian Culture – Múzeum ukrajinskej kultúry
It was established in 1956 in Presov, and in 1964 transferred to Svidník. The collections of the museum are related to the history and culture of Ruthenians-Ukrainians, living in Slovakia from the most ancient times to the present day. In the museum there are also unique archaeological finds such as mammoth tusk from the vicinity of Svidník, stone meat cleavers and axes, or amphora-shaped dishes.

                          Museum of Folk Architecture - Museum of Ukrainian Culture
In the area of 10 ha there have been collected objects showing the living conditions of the Ruthenians - Ukrainians in Slovakia from the past centuries. It includes residential buildings with typical folk furniture, religious buildings, traditional farm buildings: barns, sties, barns, sheds, basements, and also a water mill, a windmill. During the year there are numerous folk events. The museum was opened in 1982.

                          Military Museum
Opened in 1969, as part of the celebration of the 25th anniversary of the battle of Dukla Pass. It presents the history of the army in the region of eastern Slovakia from 1914 to 1945, emphasizing the strategic importance of the Dukla Pass. There are gathered exhibits of World War I and II from the area of the Carpathian Mountains, such as weapons, documents, medals and uniforms. Part of the exhibition is in the open air.