fot. Kamila Walasek

Stropkov
Kościół rzymskokatolicki Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
Rímskokatolícky kostol Najsvätejšieho tela a krvi Kristovej
Roman Catholic Church of the Sacred Body and Blood of Christ

              

                Kasztel
Wzniesiony na ruinach poprzedniego w 1711 roku. Pierwotnie zajmował większą powierzchnię i wraz z kościołem oraz kaplicą wchodził w skład stropkowskiego zamku. Obecnie mieści się tu restauracja.

                         Kościół rzymskokatolicki Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
Początkowo kościół pełnił funkcję kaplicy stanowiącej część zamku, a od 1675 roku stał się niezależną budowlą. Boczna kaplica gotycka pochodzi z XIV wieku. Wewnątrz ołtarz z okresu wczesnego baroku z bogatą dekoracją figuralną i ornamentalną oraz rzeźby z XVIII wieku.

                         Cerkiew grekokatolicka p.w. św. Cyryla i Metodego
Wzniesiona w 1947 roku w stylu bizantyjskim przez zgromadzenie zakonne Redemptorystów. W okresie od 1950 do 1968 roku, po internowaniu zakonników, pełniła funkcje kościoła prawosławnego. Od 1968 do 1970 powróciła ona do wyznania grekokatolickiego, a przez następne dwadzieścia lat stała się własnością wyznawców obu religii. Od 1990 należy do grekokatolików.

                         Kościół i klasztor franciszkanów
Zbudowany w 1673 roku. Po pożarze w 1721 roku odbudowany przez polskiego szlachcica Micińskiego. W barokowym wnętrzu uwagę zwracają: ołtarz główny z XVII wieku, ołtarze boczne z XVIII wieku oraz ambona. Klasztor z krzyżowym korytarzem tworzy wewnętrzną przestrzeń tzw. „rajski ogród”. Na początku XX wieku przejściowo zajmowali go Redemptoryści.

                Kaštieľ
Je postavený na ruinách predchádzajúceho v roku 1711. Pôvodne zaberal väčšiu rozlohu a spolu s kostolom aj kaplnkou bol súčasťou stropkovského zámku. V súčasnosti sa tu nachádza reštaurácia.

                         Rímskokatolícky kostol Najsvätejšieho tela a krvi Kristovej
Pôvodne plnil kostol funkciu kaplnky tvoriacej časť kaštieľa a od roku 1675 sa stal samostatnou budovou. Bočná gotická kaplnka pochádza zo 14. storočia. V interiéri sa nachádza oltár z obdobia včasného baroka s bohatou figurálnou a ornamentálnou výzdobou a najmä rezbárske práce z 18. storočia.

                         Gréckokatolícka cerkva Sv. Cyrila a Metoda
Postavená v roku 1947 v byzantskom štýle zhromaždením rehoľnej kongregácie Redemptorystów. V období rokov 1950 – 1968, po intervenovaní zákonníkov, plnila funkciu pravoslávneho kostola. Od roku 1968 do 1970 bola opäť gréckokatolícka a počas nasledujúcich 20-tich rokov ju používali obe vierovyznania. Od roku 1990 je opäť gréckokatolícka.

                         Kostol a kláštor Františkánov
Postavený v roku 1673. Po požiari v roku 1721 prebudovaný poľským šľachticom Micińským. V barokovom interiéri si pozornosť zaslúži: hlavný oltár zo 17. storočia, bočné oltáre z 18. storočia najmä ambona (vyvýšenina pred oltárom). Kláštor s krížovou chodbou a vnútorným priestranstvom tvorí tzv. „Rajskú záhradu“. Na začiatku 20. storočia sa oň prechodne zaujímali Redemptoristi.

                Castle
Built on the ruins of the former one in 1711. Originally it occupied a larger area and with the church and the chapel it was a part of stropkowski castle. Today it houses a restaurant.

                         Roman Catholic Church of the Sacred Body and Blood of Christ
Initially, the church served as a chapel which is a part of the castle, and from 1675 it became an independent building. Gothic side chapel dates from the fourteenth century. Inside, there is an altar of the early Baroque period, richly decorated with figural and ornamental decoration and sculpture from the eighteenth century.

                         Greek-Catholic church of St. Cyril and Methodius
Built in 1947 in the Byzantine style by the Redemptorist religious congregation. In the period from 1950 to 1968, after the internment of the monks, it served as the Orthodox Church. From 1968 to 1970, it returned to the Greek Catholic religion, and the next twenty years it belonged to the followers of both religions. Since 1990 it has belonged to the Greek Catholics.

                         Franciscan church and monastery
Built in 1673. After a fire in 1721, it was rebuilt by Micinski, the Polish nobleman. In the Baroque interior, attention is drawn to the main altar of the seventeenth century, side altars from the eighteenth century and the pulpit. The monastery with cross-corridor creates internal space a so-called "Paradise". In the early twentieth century, Redemptorists occupied it temporarily.