fot. Andrzej Szczerbicki

Radoszyce
Cerkiew grekokatolicka p.w. św. Dymitra
Gréckokatolícka cerkva Sv. Dimitrija
Greek-Catholic church of St. Dimitri

              

                Wybudowana w 1868 roku w typie wschodniołemkowskim „wieżowym” (nad zachodnią częścią babińca przedawnia postawiona jest niewielka wieża o prostych ścianach. We wnętrzu zachowały się elementy oryginalnego wyposażenia: ikonostas, rokokowy ołtarzyk, na chórze – malowidło przedstawiające cerkiew i siejącego zboże Łemka. Przed budynkiem dzwonnica parawanowa, murowana, pochodząca z początku XX wieku oraz mur z kamienia łamanego. Cerkiew pełni obecnie rolę kościoła rzymskokatolickiego.

                Postavená v roku 1868 východnolemkovkého „vežového“ typu (nad západnou časťou babinca je oddávna postavená neveľká veža s jednoduchými stenami). Vo vnútri sa zachovali elementy originálneho vnútorného vybavenia: ikonostas, rokokový oltár, na chóre obraz predstavujúci cirkev a Lemka sejúceho obilie. Pred cerkvou stojí murovaná zvonica pochádzajúca zo začiatku 20. storočia, ale aj múr z lámaného kameňa. V súčasnosti je kostol rímskokatolícky.

                Built in 1868 in the East-Lemko “tower” type. Inside preserved elements of the original equipment: the iconostasis, the rococo altar, the choir - a painting of the church and Lemke sowing corn. In front of the building there is brick zvonnitsa dating from the early twentieth century and the rubble wall. The Orthodox church is now the Roman Catholic Church.