fot. Kamila Walasek

Prikra
Cerkiew greckokatolicka p.w. œw. Michała Archanioła
Gréckokatolícka cerkva Sv. Michala Archanjela
Greek Orthodox Church of St. Michael

              

                Trójdzielna, typu łemkowskiego z 1777 roku. Wewnštrz dominuje rzeŸbiony i pokryty polichromiš barokowo-rokokowy ikonostas z XVIII wieku; większoœć ikon pochodzi z czasów budowy cerkwi, inne sš starsze. W wieży dzwon z 1759 roku. Œwištynię odnowiono w 2001 roku.

                Trojdielna stavba lemkovského typu z roku 1777. V interiéri dominuje vyrezávaný polychrómiou pokrytý barokovo-rokokový ikonostas z 18. storočia. Väčšina ikon pochádza z čias výstavby cerkvi, niektoré sú aj staršie. Vo veži sa nachádza zvon z roku 1759. Cerkva bola renovovaná v roku 2001.

                Three-part, a Lemko type from 1777. Inside there is a carved and covered with polychrome Baroque-Rococo iconostasis of the eighteenth century, which is the dominant. Most of the icons come from the times of the building of the church, the rest are older. In the tower there is a bell from 1759. The temple was renovated in 2001.