fot. Kamila Walasek

Potoky
Cerkiew grekokatolicka p.w. œw. Paraskewy
Gréckokatolícka cerkva Sv. Paraskewy
Orthodox Greek Catholic Church Paraskeva

              

                Wybudowana w 1773 roku w typie łemkowskim, trójdzielna z dominujšcš wieżš. Wewnštrz Ikonostas, ołtarz (prestoł) i ikony, z widocznymi wpływami sztuki ludowej, pochodzš z czasów budowy œwištyni. Na œcianach fragmenty malowideł.

                Postavená bola v roku 1773 v lemkovskom štýle, je trojdielna s dominantnou vežou. V interiéri sa nachádza ikonostas, oltár – prestol a ikony. Celé vnútro je viditežne poznačené žudovým umením z čias stavby cerkvi. Na stenách sa nachádzajú fragmenty pôvodnej mažby.

                Built in 1773 in a Lemko type, three-part with a dominant tower. Inside there is an iconostasis, an altar (prestoł) and icons, with evident influences of folk art, from the time of construction of the temple. Fragments of paintings on the walls.