fot. Andrzej Szczerbicki

Olszanica
Zespół pałacowo-parkowy
Kaštieľ a park
The palace and park

              

                Posiadłość składa się z otoczonego wodą pałacu, zabudowań gospodarczych, kamiennego mostku, a także parku o powierzchni 7 ha. Secesyjny pałacyk pochodzi z 1905 roku. Zbudowany został przez Jordanów zarządzających Olszanicą od XIX w. Znajduje się na miejscu starego dworu obronnego z XVI wieku. Wokół zespołu pałacowego zachowane fragmenty ziemnych fortyfikacji z 2 połowy XVI w. Obecnie mieści się tu ośrodek wypoczynkowy.

                Usadlosť sa skladá z kaštieľa, ktorý obmýva voda, hospodárskych budov, kamenného mostíka a tiež parku, ktorý sa rozprestiera na 7 hektároch. Secesný kaštieľ pochádza z roku 1905. Vybudovaný bol Jordonówcami spravujúcimi Oslanicu od 19. storočia. Nachádza sa na mieste starého obranného sídla zo 16. storočia. Okolo usadlosti sú zachované fragmenty fortifikačného systému z 2. polovice 16. storočia. V súčasnosti je tu rekreačné stredisko.

                Property consists of a palace surrounded by water, farm buildings, stone bridge, a park of 7 ha. Art Nouveau palace dates from 1905. It was built by Jordan who were in charge of Olszanica since the nineteenth century. It is located in place of the old defensive mansion from the sixteenth century. Around the palace complex preserved. fragments of earth fortifications from the 2nd half of the sixteenth century. Now it houses a recreation center.