fot. wikipedia.pl

Nowy Łupków
Tunel kolejowy
Železničný tunel
Railway Tunnel

              

                Nowy Łupków powstał w 1872 r. jako osiedle kolejowe przy nowo wybudowanej linii Lwów-Budapeszt. W późniejszych latach pełnił funkcję stacji końcowej kolejki leśnej i był miejscem przeładunku drewna. 1,5 km na zachód od miejscowości oddalony jest tunel kolejowy, który w 1874 roku, przez Przełęcz Łupkowską na długości 416 m, połączył Galicję z północną częścią Austro-Węgier (obecna Słowacja). Podczas I i II wojny światowej był on wielokrotnie wysadzany w powietrze. Po wojnie tunel odbudowano na potrzeby przewozów towarowych, a od 1999 uruchomiono kursy pasażerskie, obecnie zawieszone

                Nowy Łupków bol založený v roku 1872 ako železničná osada pri novozriadenej železničnej trati Lwów – Budapešť. V neskorších rokoch plnil funkciu konečnej stanice lesnej železnice s prekladiskom dreva. 1,5 km na západ od dediny je železničný tunel, ktorý v roku 1874 Lupkovským priesmykom v dĺžke 416 m spojil Halič so severnou časťou Rakúsko-Uhorska (dnešné Slovensko). Počas 1. a 2. svetovej vojny bol niekoľkokrát vyhodený do vzduchu. Po vojne bol tunel prebudovaný pre potreby zásobovania a od roku 1999 daný do prevádzky na prepravu cestujúcich, v súčasnosti je dočasne zatvorený.

                Nowy Łupków was built in 1872 as a settlement by the newly built railway line Lviv and Budapest. In later years, it served as the final destination of the forest railway, and was the place of timber trans-shipment. 1.5 km to the west from the village there is a railway tunnel which in 1874, linked Galicia with the northern part of Austria-Hungary (now Slovakia) through the Pass Łupkowska 416 m in length. During World Wars I and II, it was blown up many times..