fot. Andrzej Szczerbicki

Michniowiec
Cerkiew grekokatolicka p.w. Narodzenia Bogurodzicy
Gréckokatolícka cerkva Narodenia Bohorodičky
Orthodox Greek Catholic Church of the Birth of the Theotokos

              

                Wzniesiona w 1863 roku na planie oœmioboku. Nawę zbudowanš na planie oœmioboku wieńczy kopuła wsparta na słupach, wewnštrz oryginalny półkolisty ikonostas. Œwištynia pełni dziœ funkcję koœcioła rzymskokatolickiego. Obok cerkwi znajduje się drewniana dzwonnica z 1904 roku.

                Postavená bola v roku 1863 a má osemuholníkový pôdorys. Nad chrámovou loďou je kopula podopretá stĺpmi. Vo vnútri sa nachádza originálny ikonostas. V súčasnosti slúži kostol rímokatolíkom. Vedža cerkvi sa nachádza drevená zvonica z roku 1904.

                Built in 1863, in the octagonal plan. The nave was built in the octagonal plan, topped dome supported on pillars, inside there is an original semicircular iconostasis. Today, it is the Temple of the Roman Catholic Church. Next to the church, there is a wooden bell tower from 1904.