fot. Andrzej Szczerbicki

Kościół parafialny p.w. Narodzenia NMP
Farský kostol Narodenia Najsvätejšej Panny Márie
The parish church of the Virgin Birth

              

                Zamek
Wzniesiony w XVI wieku przez Piotra Kmitę na miejscu drewnianego dworu. W 1656 roku przebudowany przez Stadnickich, a następnie w latach 1837-1839 według projektu Wincentego Pola. Z pierwotnego zamku do dziś zachowały się zewnętrzne mury zachodniego budynku, jedna z baszt oraz wieża mieszkalna w północnej części. Od 1956 r. zamek pełni funkcję ośrodka wypoczynkowego.

                         Kościół parafialny p.w. Narodzenia NMP
Zbudowany z inicjatywy Piotra Kmity około 1530 roku; wnętrze w stylu barokowym pochodzi z czasów XVIII – wiecznej przebudowy. Wewnątrz świątyni ołtarz z 1770 r. i wykonane z czarnego marmuru epitafia miejscowej szlachty. Obok kościoła barokowa dzwonnica z XVIII wieku.

                         Synagoga
Zbudowana na przełomie XVI i XVII wieku. Przebudowana w XVIII w., a po zniszczeniach wojennych odrestaurowana w latach 60. Obok funkcji kulturowych, budowla pełniła również funkcje obronne jako element fortyfikacji miejskiej. Obecnie mieści się tu Galeria Sztuki, w której prezentowane są prace bieszczadzkich twórców. Poniżej synagogi, na niewielkim wzniesieniu, znajduje się cmentarz żydowski, na którym zachowało się ok. 2 tys. Macew. Najstarsze pochodzą z XVI wieku i należą do najstarszych w Polsce.

                Zámok
Postavený bol v 16. storočí Petrom Kmitom, poľským šľachticom, na mieste dreveného sídla. V roku 1656 bol prebudovaný rodom Stadnických a neskôr, v rokoch 1837 – 1839 podľa projektu Vincenta Pola. Z pôvodného zámku sú zachované vnútorné múry severnej časti zámku, jedna z bášt a najmä obytná veža v severnej časti. Od roku 1956 plní zámok funkciu rekreačného strediska.

                         Farský kostol Narodenia Najsvätejšej Panny Márie
Bol postavený z iniciatívy Petra Kmita okolo roku 1530. Barokový interiér pochádza z čias 18. storočia - obdobia neustálej prestavby. Vo vnútri svätyne sa nachádza oltár z roku 1770 a epitafie miestnej šľachty z čierneho mramoru. Vedľa kostola sa nachádza baroková zvonica z 18. storočia.

                         Synagóga
Bola vybudovaná na prelome 16. a 17. storočia. Prestavaná bola v 18. storočí. Počas vojen bola zničená, preto v 60-tych rokoch 20. storočia bola zreštaurovaná. Okrem kultúrnych funkcií, plnila synagóga funkcie obranné ako súčasť fortifikačného systému.V súčasnosti sa tu nachádza Galéria umenia, v ktorej sú prezentované práce biesčadských umelcov. Neďaleko od synagógy sa nachádza židovský cintorín, na ktorom sa nachádza asi 2000 macev – náhrobných kameňov. Najstaršie pochádzajú zo 16. storočia a patria k najstarším v Poľsku.

                Castle
Built in the sixteenth century by Piotr Kmita in place of the wooden court. In 1656 it was rebuilt by Stadnicki family, and then again in the years 1837-1839 according to Vincent Pol’s design. From the original castle, the external walls of the western building, one of the towers and residential tower in the northern part have survived to this day. Since 1956 the castle has served as a resort.

                         The parish church of the Virgin Birth
Built at the initiative of Piotr Kmita around 1530, the interior in the Baroque style dates from the eighteenth century reconstruction. Inside the temple there is an altar from 1770, and epitaphs made of black marble of the local gentry. Next to the church, there is a Baroque bell tower from the eighteenth century.

                         Synagogue
Built at the turn of the sixteenth and seventeenth centuries. It was rebuilt in the eighteenth century, and renovated after the war in the 60s. In addition to cultural features, the building also served a defensive function as part of the fortifications of the city. Today it houses the Art Gallery, where works by artists from Bieszczady are presented. Below the synagogue, on a small hill, there is a Jewish cemetery, where survived about 2 thousand gravestones. The oldest tombstones date from the sixteenth century and are among the oldest ones in Poland.