fot. Kamila Walasek

Ladomirova
Cerkiew grekokatolicka pw. œw. Michała Archanioła
Gréckokatolíca cerkva Sv. Archanjela Michala
Orthodox Greek Catholic Church St. Michael

              

                Wybudowana w1742 roku z drewnianych bali bez używania gwoŸdzi. We wnętrzu œwištyni cenny ikonostas i ołtarz z połowy XVIII wieku. W 2008 roku cerkiew znalazła się na Liœcie Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO.

                Bola postavená v roku 1742 z drevených zrubov bez použitia klincov. V interiéri sa nachádza vzácny ikonostas a oltár z polovice 17. storočia. V roku 2008 bol kostol zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

                In 1742 it was built of logs without using nails. Inside the temple, there is precious iconostasis and the altar from the mid eighteenth century. In 2008, the church is on the UNESCO World Heritage Site.