fot. Andrzej Szczerbicki

Hervartov
Koœciół p. w. œw. Franciszka z Asyżu
Kostol Sv. Františka z Assisi
St. Francis of Assisi's Church

              

                Drewniany, zbudowany w latach 1499 – 1500 w stylu gotyckim. Jest najstarszym i najlepiej zachowanym koœciołem na Słowacji. Wewnštrz gotycki obraz tablicowy z XV wieku, póŸnobarokowa dekoracja malarska z lat 1655 – 1805 oraz rokokowe tabernakulum. Do cennych zabytków z okresu reformacji, kiedy to œwištynia użytkowana była przez ewangelików, należš ambona i obraz tablicowy „Ostatnia Wieczerza”. W 2008 roku koœciół został wpisany na listę œwiatowego dziedzictwa UNESCO.

                Drevený gotický kostol bol postavený v rokoch 1499 - 1500. Je najstarším a najlepšie zachovaným kostolom na Slovensku. V interiéri sa nachádza tabužový obraz z 15. storočia, na stenách je pozdnobaroková maliarska výzdoba z rokov 1655 – 1805 a najmä rokokové tabernakulum. K cenným pamiatkam z čias reformácie patrí (keď kostol používali evanjelici a.v.) ambona (vyvýšené miesto pred oltárom) a obraz „Posledná večera“. V roku 2008 bol kostol zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

                St. Francis of Assisi's Church wooden, built between 1499-1500 in the Gothic style. It is the oldest and best preserved church in Slovakia. Inside there is the Gothic panel painting of the fifteenth century, late Baroque decorations painted in the years 1655 - 1805 and rococo tabernacle. The precious relics of the Reformation, when the temple was used by Protestants, are the pulpit and the image array “The Last Supper”. In 2008, the church was inscribed on the UNESCO World Heritage Site.