fot. Kamila Walasek

Dobroslava
Cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św. Paraskewy
Gréckokatolícka cerkva Sv. Paraskewy
Greek Catholic church of St. Paraskeva

              

                Zbudowana w 1705 roku, a odnawiana w 1880. W 1932 roku, po dobudowaniu dwóch bocznych kaplic, zmieniła formę na kształt krzyża i w ten sposób uzyskała plan krzyża greckiego. Wewnątrz znajduje się ikonostas z początku XVIII wieku i inne cenne ikony

                Postavená v roku 1705 a obnovená v roku 1880. V roku 1932, po dobudovaní dvoch bočných kaplniek, sa zmenil pôdorys z tvaru kríža na tvar gréckeho kríža. Vo vnútri cerkvi sa nachádza ikonostas z 18. storočia a iné cenné ikony.

                Greek Catholic church of St. Paraskeva built in 1705 and renewed in 1880. In 1932, after adding two side chapels, it changed the form to the shape of a cross, and thus it acquired a Greek cross plan. Inside there is an iconostasis from the early eighteenth century, and other valuable icons.