fot. Andrzej Szczerbicki

Chmiel
Cerkiew grekokatolicka p.w. œw. Mikołaja
Gréckokatolícka cerkva Sv. Mikuláša
Greek-Catholic church of St. Nicholas

              

                Zbudowana w 1904 roku, trójdzielna o konstrukcji zrębowej. Przy cerkwi znajdujš się pozostałoœci cmentarza ze starymi nagrobkami m. in. z płytš nagrobnš z 1644 roku, na której widniejš inskrypcje w języku staro-cerkiewno-słowiańskim.

                Zrubová trojdielna stavba postavená v roku 1904. Neďaleko cerkvi sa nachádza pozostatok cintorína so starými náhrobkami. Okrem iných je tu náhrobný kameň z roku 1644, na ktorom sa nachádza nápis v staroslovienčine.

                Greek-Catholic church of St. Nicholas built in 1904, three-part tree-log structure. Next to the church, there are the remains of the cemetery with the old tombstones, among other things the tombstone from 1644, where there are inscriptions written in Old Church Slavonic language..