fot. Andrzej Szczerbicki

Baligród
Cerkiew grekokatolicka p.w. Zaœnięcia Matki Bożej
Gréckokatolícka cerkva Zosnutia Matky Božej
Orthodox Greek Catholic Church of Our Lady of the Assumption

              

                Wzniesiona w 1829 roku murowana z kamienia, otynkowana. Po II wojnie œwiatowej użytkowana jako magazyn, póŸniej nieużytkowana popadła w ruinę. Pomimo podjętych w 1990 r. prób konserwacji œwištyni, na poczštku 2000 r. zaczęła się walić. Dziœ prowadzone sš prace zabezpieczajšce. Obok cerkwi tablica upamiętniajšca 42 Polaków zamordowanych w Baligrodzie przez UPA.

                Bola postavená v roku 1829 z kameňa a je omietnutá. Po 2. svetovej vojne bol v nej obchod, neskôr sa vôbec nepoužívala a chátrala. V roku 1990 bol pokus konzervova svätyňu, ale začiatkom roku 2000 sa začala stavba rozpada. V súčasnosti prebiehajú na stavbe zabezpečo-vacie práce. Vedža cerkvi sa nachádza pamätná tabuža pripomínajúca 42 Poliakov zavražde-ných v Baligróde Ukrajinskou povstaleckou armádou počas 2. svetovej vojny.

                Orthodox Greek Catholic Church of Our Lady of the Assumption was built in 1829, made of stone, plastered. After World War II it was used as a warehouse, later not utilized it fell into disrepair. Despite the attempts, made in 1990, to maintain the temple, it began to crumble in early 2000. Today, safety work is in progress. Next to the church, there is a plaque commemorating 42 Poles killed by UPA in Baligrod.