Pol-slov.eu

Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.
 

REALIZACJA


- W sprawie realizacji działania mającego na celu utworzenie pracowni historycznej wykonano następujące działania: zakupiono meble do pracowni, zakupiono sprzęt komputerowy i fotograficzny, a także finalizowano zakup tablicy interaktywnej wraz z oprzyrządowaniem.
- 25 marca doszło do kolejnego spotkania na Słowacji, w którym wziął udział koordynator projektu i księgowy ze strony polskiej oraz dyrektor szkoły słowackiej, koordynator słowacki i personel prowadzący zajęcia w kwietniu i maju. Ustalono konkretne terminy. zajęć historycznych i sportowych na 12 - 13 kwietnia w Polsce i tydzień później na Słowacji. Ustalono też pierwszy termin zajęć z geografii. Ustalono także zasady dojazdu, kwaterunku i wyżywienia podczas tych zajęć.
- Ogłoszony został konkurs fotograficzny. Przygotowano na tę okazję specjalne plakaty informacyjne mówiące o konkursie i jego zasadach. Plakaty zostały umieszczone na tablicach ogłoszeń obu szkół .

Plakat

Warunki

- 28 stycznia doszło w Giraltowcach na Słowacji do spotkania całego personelu realizującego projekt zarówno ze strony słowackiej jak i polskiej wraz z dyrekcją obu szkół. Na wstępie koordynator projektu zaprezentował cele, działania i ogólne zasady realizacji projektu, a następnie odbyły się spotkania w zespołach realizujących poszczególne działania projektu: historycznym, geograficznym, biologicznym, sportowym, fotograficznym, osobno spotkali się koordynatorzy projektu wraz z dyrektorami. Efektem bardzo owocnego spotkania było sprecyzowanie terminów realizacji działań, obszaru, sposobu i metod. Ustalono, że przed realizacją działania odbędą się jeszcze kolejne konsultacje, dokładnie precyzujące szczegóły. Wykonywane one będą jednak na poziomie koordynatorów i ewentualnie w razie konieczności bezpośrednio realizujących konkretne działania.

Zdjęcia

- 22 grudnia 2009 odbyły się posiedzenia zespołu polskiego realizujących projekt, na którym omówiono metody i harmonogram jego realizacji oraz określono zadania poszczególnych członków zespołu w celu przygotowania spotkania z partnerami słowackimi w styczniu przyszłego roku.

Zdjęcia

- Ostatnim akcentem była konferencja zamykająca projekt 18 listopada 2010 roku w ustrzyckim Domu Kultury. Zaprosiliśmy na nią wielu gości, a także przedstawicieli lokalnej prasy. Uczestniczyło w niej około 150 osób, w tym między innymi Wicemarszałek Sejmiku Podkarpackiego p. Bogdan Rzońca oraz Starosta bieszczadzki p. Krzystof Gąsior.

   Konferencję rozpoczął dyrektor ustrzyckiego liceum p. Arkadiusz Lupa, który przywitał zebranych i przedstawił jej porządek. Następnie zabrał głos współgospodarz spotkania dyrektor Gimnazjum w Giraltowcach p. Juraj Auerswald, a po nim marszałek Bogdan Rzońca i starosta Krzysztof Gąsior. Kolejnym punktem było rozstrzygnięcie Konkursu Fotograficznego "Pogranicze polsko - słowackie w obiektywie". Nagrodzono po trzech uczniów z obu szkół, którzy z rąk szanownych gości odebrali cenne nagrody.

   Kolejnym punktem było sprawozdanie z realizacji projektu, które zostało przedstawione w formie prezentacji multimedialnej przez koordynatora projektu p. Marka Andrucha oraz uczniów polskich i słowackich - uczestników poszczególnych modułów problemowych. Przy czym przyjęto zasadę, że polscy uczestnicy mówili o realizacji działań w Polsce natomiast słowaccy na Słowacji.

   Po zakończeniu tej części uczniowie z obu szkół zaprezentowali przygotowaną część artystyczną. Młodzi Polacy lansowali raczej muzykę współczesną, natomiast uczniowie z Giraltowiec wykonali słowackie śpiewy i tańce ludowe. Ich występ charakteryzował pełny profesjonalizm w każdym aspekcie.

   Ostatnim punktem konferencji były referaty naukowe na temat pogranicza karpackiego przygotowane przez p. dr Łukasza Marca z Uniwersytety Jagiellońskiego pt. i p. Adriana Estoka ze Słowacji na temat . Oba przestawione są w dalszej części publikacji.

   Na koniec wszyscy udali się na uroczysty obiad do Gościńca Dębowa Gazdówka w Łodynie, która była miejscem zakwaterowania naszych gości ze Słowacji w czasie realizacji poszczególnych etapów projektu.

Zdjęcia

 
 
"Projekt współfinansowany przez Unię Europejsk+/- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za poPrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013 "